Gwarancja

Firma Studio 16 Hertz gwarancją niniejszą poręcza sprawne i prawidłowe działanie sprzętu.

1. Gwarancji udziela na 24 miesiące od daty sprzedaży wyrobu.

2. Kupującemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy jeżeli wada fabryczna wystąpi przed upływem 14 dni od daty zakupu.

3. W okresie gwarancyjnym dokonywane będą bezpłatne naprawy w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia urządzenia do Gwaranta lub 21 dni w przypadku dostarczenia do punktu sprzedaży. W razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Gwaranta, po uzgodnieniu z klientem okres ten może ulec wydłużeniu.

4.W przypadku zakupu na odległość poza siedzibą przedsiębiorstwa kupującemu przysługuje prawo zwrotu towaru bez podania przyczyny do 14dni.

5.Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania, uszkodzeń mechanicznych, zalania, naturalnego zużycia, napraw i zmian konstrukcyjnych dokonywanych samowolnie.

6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy ,począwszy od dnia złożenia reklamacji.

7. Reklamacje z tytułu wad artykułu przyjmuje punkt w którym zakupiono towar.

8. Sprzęt podlegający naprawie gwarancyjnej powinien posiadać kompletne opakowanie, w razie jego braku ryzyko uszkodzeń w czasie transportu do punktu i z punktu serwisowego ponosi reklamujący.

9. Koszt dostarczenia sprzętu do punktu udzielającego gwarancji ponosi sprzedający urządzenie.

10. Karta gwarancyjna bez daty, pieczątki, podpisu, dowodu zakupu, jak również z poprawkami nie potwierdzonymi przez osobę uprawnioną jest nieważna.

11. W razie utraty Karty Gwarancyjnej przez nabywcę nowa karta nie będzie wydana.

Zużyte urządzenia należy dostarczyć do lokalnego Punktu Zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych , który zarejestrowany jest w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. Zgodnie z art.22ust.1 i 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.180 poz.1495), nie wolno umieszczać,wyrzucać ,magazynować go wraz z innymi odpadami.

Pamiętaj!

Zgodnie z Art.35 ustawy użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych , po zużyciu takiego sprzętu zobowiązany jest do oddania go zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.