Gwarancja

Firma Studio 16 Hertz gwarancją niniejszą poręcza sprawne i prawidłowe działanie sprzętu.

1. Gwarancji udziela na 24 miesiące od daty sprzedaży urządzenia ,  na części eksploatacyjne w tym  lampy elektronowe 3 miesiące.

2. Kupującemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy jeżeli wada fabryczna wystąpi przed upływem 14 dni od daty zakupu.

3. W okresie gwarancyjnym dokonywane będą bezpłatne naprawy w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia urządzenia do Gwaranta lub 21 dni w przypadku dostarczenia do punktu sprzedaży. W razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Gwaranta, po uzgodnieniu z klientem okres ten może ulec wydłużeniu.

4.W przypadku zakupu na odległość poza siedzibą przedsiębiorstwa kupującemu przysługuje prawo zwrotu towaru bez podania przyczyny do 14dni.

5.Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania, uszkodzeń mechanicznych, zalania, naturalnego zużycia, napraw i zmian konstrukcyjnych dokonywanych samowolnie.

6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy ,począwszy od dnia złożenia reklamacji.

7. Reklamacje z tytułu wad artykułu przyjmuje punkt w którym zakupiono towar.

8. Sprzęt podlegający naprawie gwarancyjnej powinien posiadać kompletne opakowanie, w razie jego braku ryzyko uszkodzeń w czasie transportu do punktu i z punktu serwisowego ponosi reklamujący.

9. Koszt dostarczenia sprzętu do punktu udzielającego gwarancji ponosi sprzedający urządzenie.

10. Karta gwarancyjna bez daty, pieczątki, podpisu, dowodu zakupu, jak również z poprawkami nie potwierdzonymi przez osobę uprawnioną jest nieważna.

11. W razie utraty Karty Gwarancyjnej przez nabywcę nowa karta nie będzie wydana.

Zużyte urządzenia należy dostarczyć do lokalnego Punktu Zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych , który zarejestrowany jest w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. Zgodnie z art.22ust.1 i 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.180 poz.1495), nie wolno umieszczać,wyrzucać ,magazynować go wraz z innymi odpadami.

Pamiętaj!

Zgodnie z Art.35 ustawy użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych , po zużyciu takiego sprzętu zobowiązany jest do oddania go zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.